Prieskum a analýza trhu

Výskum trhu je jednou zo základných súčastí marketingového riadenia podniku. Praktické marketingové úlohy musí riešiť každý podnik, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom pokúša svoje výrobky predať. Výskum trhu je prakticky vždy spojený priamo, či nepriamo so spoznávaním potrieb, požiadaviek, či iných prejavov chovania sa spotrebiteľa alebo kupujúceho. Pod marketingovým výskumom rozumieme získavanie, spracovanie, resp. znázornenie informácií, ktoré sú potrebné k identifikovaniu a analýze marketingového problému, Jaso aj k prijatiu marketingového rozhodnutia.
Zaoberá sa komplexným štúdiom vzťahov existujúcich na trhu a v podniku, skúmaním vplyvu vonkajších faktorov na podnik, skúmaním vplyvu vonkajších faktorov na podnik. Je to činnosť, ktorá spája zákazníka s výrobcom prostredníctvom informácií, ktoré sa používajú k identifikácií marketingových príležitostí a problémov, k sledovaniu účinnosti marketingu a k dokonalejšiemu chápaniu marketingového procesu.

U NÁS :

Spracujeme pre Vás prieskumy a analýzy trhu s ohľadom na konkurenčné produkty a služby v rámci pôsobenia, čo Vám uľahčí navrhnúť správnu stratégiu ponuky a predaja. S dobrým poznaním konkurencie a správnym riešením cenovej politiky a predaja sa môžete lepšie etablovať na trhu a uspieť v konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

v prípade záujmu nás kontaktujte na golena@unas.sk