Marketing a reklama

Reklamou rozumieme platenú formu neosobnej, masovej komunikácie. Jej cieľom je informovanie spotrebiteľov a zámer ovplyvniť ich chovanie. Reklama môže plniť v stimulačnom procese rôzne úlohy. Prostredníctvom reklamy môžu firmy dobre stimulovať predaj svojich výrobkov. Reklama sa môže zameriavať na rôzne cieľové skupiny, domácnosti, výrobné podniky, maloobchodné jednotky, športovcov, študentov. Môže pôsobiť celoplošne na území celej republiky, alebo len v určitom regióne.

Reklama sa zameriava na :

  • - dlhodobé budovanie imidžu organizácie (inštitucionálna reklama)
  • - dlhodobé budovanie jednotlivej značky (značková reklama)
  • - informácie o predaji, službách a jednotlivých prípadoch (klasifikačná reklama)

Prvým krokom pri spracovaní reklamného programu je stanovenie cieľov reklamy. Tieto ciele nadväzujú na predchádzajúce rozhodnutia o cieľovom trhu, o trhovej pozícii produktu, ako aj o marketingovom mixe. Cieľom reklamy je špecifická komunikačná úloha, ktorú má splniť vo vzťahu k vymedzenému cieľovému publiku počas určitého obdobia. Reklamné ciele môžu byť hodnotené podľa toho, či ich úlohou je informovať, presvedčiť alebo pripomenúť.

V poslednej dobe sa ukazuje stále väčší vplyv reklamy na životný štýl, názory a chovanie verejnosti a preto je neustále v stredobode pozornosti širokej verejnosti.

U NÁS :

Navrhneme Vám ako najlepšie investovať do reklamy a reklamných kampaní, vytypujeme správne médiá a spôsoby, prípadne pripravíme a navrhneme grafickú reklamu ale i dlhodobú cielenú kampaň. Tieto služby Vám ponúkame nielen pre začiatok podnikateľskej činnosti, ale i v jej priebehu a pomôžeme pri čo najefektívnejšom procese propagácie firmy, či jej produktov.

v prípade záujmu nás kontaktujte na golena@unas.sk